Pavillon von Kawahara Krause in Hamburg

Bild 27/27

Bild: Kawahara Krause