Pavillon von Kawahara Krause in Hamburg

Bild 26/27

Bild: Kawahara Krause