Pavillon von Kawahara Krause in Hamburg

Bild 1/27

Bild: Kawahara Krause