„Prospekt Marshala Zhukova“ 5. Preis Blank Architects CJSC (Moskau)

Bild 47/47

„Prospekt Marshala Zhukova“ 5. Preis Blank Architects CJSC (Moskau)