Konzeptskizze von OMA

Bild 3/12

Konzeptskizze von OMA

Bild: Courtesy of OMA

1599399