Preisträger Hiroshi Sambuichi, Naoshima Hall

Bild 2/17

Preisträger Hiroshi Sambuichi, Naoshima Hall

Bild: Shigeo Ogawa