Hiroshi Sambuichi

Bild 1/17

Hiroshi Sambuichi

Foto: Takehiro Goto