https://www.baunetz.de/wettbewerbe/Vodni_prvky_na_Dominikanskem_namesti_7047295.html

Vollständiger Bekanntmachungstext im EU-Amtsblatt

05/11/2019S213Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení 
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Česko-Brno: Architektonické a související služby
2019/S 213-523895
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:

směrnice 2014/24/EU
Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1)Název a adresa
Úřední název: statutární město Brno
Národní identifikační číslo: 44992785
Poštovní adresa: Dominikánské nám. 1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064
PSČ: 602 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Lesová Jindřiška
E-mail: lesova.jindriska@brno.cz
Tel.: +420 542172184Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.brno.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 - FG25
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské návrhy (dále „návrh“) dvou vodních prvků pro Dominikánské náměstí, a to v prostoru před kostelem sv. Michala (část 1 návrhu) a v centrální části náměstí, definované 4 platany a 4 kamennými lavicemi (část 2 návrhu). Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patří např. dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících, interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města.Návrhy musí splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy budou objekty od vodního média odpojeny. Pojetí bude ponecháno na kreativitě autorů.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

— originalita, kreativita a celková výtvarná úroveň řešení, soulad s ideovým záměrem soutěže (váha pro hodnocení 70 %),
— vhodnost začlenění díla do určeného prostoru, volba materiálů a jejich vzájemný soulad (váha pro hodnocení 25 %),
— ekonomická výhodnost nabídky (váha pro hodnocení 5 %). Výše nabídnuté celkové ceny se posuzuje včetně DPH.
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 20/01/2020
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

1. cena - 200 000 CZK;
2. cena - 150 000 CZK;
3. cena - 100 000 CZK.
Celková částka na ceny se stanovuje ve výši 450 000 CZK.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Ceny se udělují podle pořadí soutěžních návrhů. Platby související s cenami zahrnují daň z příjmů budou zdaněny v souladu s platnou legislativou.
Porota si vyhrazuje právo postupovat dle § 10 odst. 8 Soutěžního řádu a v souladu s § 12 odst. 2 Soutěžního řádu (ve zvláštních případech rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na ceny a udělení dvou prvních cen).
Zadavatel neoceněným návrhům neudělí žádné odměny.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna
Ing. Marek Fišer, člen Rady města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. člen Zastupitelstva města Brna.
Mgr. Rostislav Koryčánek, vedoucí CENS, kurátor, Moravská galerie v Brně
Ing. arch. Marek Štěpán, autorizovaný architekt
doc. Mgr. Tomáš Medek, sochař, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
doc. MgA. Milan Houser, výtvarník, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
JUDr. Robert Kerndl, náměstek primátorky města Brna - náhradník
Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna- náhradník
Mgr. Miriam Kolářová, členka Kulturní komise Rady města Brna - náhradník
Mgr. Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně - náhradník
Ing. et Ing. arch. David Mikulášek, autorizovaný architekt -náhradník
doc. MgA. Pavel Korbička, sochař, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně - náhradník
Ing. arch. Jaroslav Hulín, městský architekt Třebíče - náhradník
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:

Jedná se o soutěž anonymní, Komunikovat lze pouze prostřednictvím profilu zadavatele v souladu s platnou legislativou: https://nen.nipez.cz/ kde jsou umístěny soutěžní podklady.
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/10/2019

Städte

Berlin2 AuslobungenWien2 AuslobungenOffenburg2 AuslobungenSiegen2 Auslobungen


Suche