https://www.baunetz.de/wettbewerbe/Soutez_o_navrh_Jiraskovo_namesti_7543383.html

Vollständiger Bekanntmachungstext im EU-Amtsblatt

19/02/2021S35
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Česko-Kolín: Architektonická řešení
2021/S 035-087857
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU
Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1)Název a adresa
Úřední název: město Kolín
Národní identifikační číslo: 00235440
Poštovní adresa: Karlovo náměstí 78
Obec: Kolín
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 280 12
Země: Česko
Kontaktní osoba: Václav Horák
E-mail: vaclav.horak@mukolin.cz
Tel.: +420 321748347
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.mukolin.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mukolin.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.mukolin.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Soutěž o návrh Jiráskovo náměstí v Kolíně
II.1.2)Hlavní kód CPV
71220000 Architektonická řešení
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže je zpracování architektonického a urbanistického návrhu revitalizace veřejných prostranství území Jiráskova náměstí v Kolíně a navazujících prostor v rozsahu vymezeném v soutěžním podkladu P02 těchto soutěžních podmínek, ve snaze získat kvalitní městský veřejný prostor, posílit jeho funkce a umožnit jeho lepší fungování.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

Jsou autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.
Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
1) celková kvalita architektonického a urbanistického řešení;
2) splnění požadavků zadání;
3) ekonomická přiměřenost návrhu.
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 03/05/2021
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

První cena se stanovuje ve výši 190 000 CZK (slovy: sto devadesát tisíc korun českých).
Druhá cena se stanovuje ve výši 130 000 CZK (slovy: sto třicet tisíc korun českých).
Třetí cena se stanovuje ve výši 70 000 CZK (slovy: sedmdesát tisíc korun českých).
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 30 000 CZK (slovy: třicet tisíc korun českých).
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Ceny, odměny budou vyplaceny nejpozději do 60 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu nebo do jednoho týdne od vydání rozhodčího nálezu, bylo-li vedeno rozhodčí řízení.
Ceny a odměny udělené v soutěži nepodnikajícím fyzickým osobám a přesahující částku 10 000 CZK budou podle § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude zadavatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou, resp. podnikající osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.
Ceny a odměny udělené v soutěži účastníkům neplatícím daně v ČR budou vyplaceny v plné výši. Daň z příjmu odvedou dle svých zákonů v místě svého daňového domicilu.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. arch. MgA. David Mateásko, architekt města
Ing. Miroslav Káninský, vedoucí odboru
Ing. arch. Oldřich Hájek
Ing. arch. MgA. Martin Rusina
Ing. arch. Zdeněk Trefil
Mgr. Iveta Mikšíková, náhradník
Ing. arch. Jakub Našinec, náhradník
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/02/2021
Städte

Wien4 AuslobungenBerlin4 AuslobungenAugsburg2 AuslobungenLissabon2 Auslobungen


Suche