https://www.baunetz.de/wettbewerbe/Rekonstrukce_Skroupova_namesti_7066916.html

Vollständiger Bekanntmachungstext im EU-Amtsblatt

27/11/2019S229Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení 
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Česko-Česká Lípa: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
2019/S 229-562822
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:

směrnice 2014/24/EU
Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Česká Lípa
Národní identifikační číslo: 00260428
Poštovní adresa: nám. T. G. Masaryka čp. 1
Obec: Česká Lípa
Kód NUTS: CZ051
PSČ: 470 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Volfová,
E-mail: volfova@mucl.cz
Tel.: +420 487881202Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://mucl.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.mucl.cz
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.mucl.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Městský úřad Česká Lípa
Národní identifikační číslo: 00260428
Poštovní adresa: Nám. T. G. Masaryka 1
Obec: Česká Lípa
PSČ: 470 36
Země: Česko
E-mail: podatelna@mucl.cz
Kód NUTS: CZ051Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://mucl.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Otevřená jednofázovou projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh „Rekonstrukce Škroupova náměstí"
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:

Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh – řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 3 těchto soutěžních podmínek. Účelem soutěže je tedy vybrat na základě porovnání v soutěži předložených návrhů nejkvalitnější návrh. S účastníkem, který tento návrh podal, pak bude zadavatel jednat v JŘBU o zadání následné zakázky.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

Jsou autorizovanými architekty se všeobecnou působností (A.0) nebo držiteli autorizace pro obor architektura (A.1) nebo obor krajinářská architektura (A.3) podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.
Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Architektonicko - krajinářská kvalita;
Funkčně-provozní řešení, orientace, logické vazby a komfort uživatelů;
Konstrukční a technologické řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům.
Porota bude návrhy hodnotit na základě znalostí a zkušeností jejích členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 31/01/2020
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

1. cena se stanovuje ve výši 350 000 CZK,
2. cena se stanovuje ve výši 225 000 CZK,
3. cena se stanovuje ve výši 125 000 CZK.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 50 000 CZK. Účastníkům, vyjma oceněních a odměněných, nebudou poskytované platby za účast.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Jitka Volfová, starostka
Martin Brož, II. místostarosta
Roman Málek, zastupitel, předseda výboru pro rozvoj města a památky
Ondřej Synek, rearchitekti.cz
Miroslav Cikán, mca-atelier.com
Martina Forejtová, land05.cz
David Kotek, projektstudio.cz
Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje města a investic - náhradnice
Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací - náhradnice
Petra Novotná, vedoucí odboru správy majetku - náhradnice
Marek Žáček, byarchitects.cz - náhradník
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/11/2019
Städte

Lissabon3 AuslobungenStuttgart2 AuslobungenKlagenfurt (Österreich)2 AuslobungenBasel2 Auslobungen


Suche