https://www.baunetz.de/wettbewerbe/MS_Cerveny_vrch_ve_Vokovicich_7047322.html

Vollständiger Bekanntmachungstext im EU-Amtsblatt

05/11/2019S213Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení 
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Česko-Praha: Architektonické služby pro budovy
2019/S 213-523894
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:

směrnice 2014/24/EU
Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 6
Národní identifikační číslo: 00063703
Poštovní adresa: Čs. armády 601/23
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ010
PSČ: 160 52
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jana Jelínková
E-mail: jjelinkova@praha6.cz
Tel.: +420 220189900Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.praha6.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.praha6.cz/
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.praha6.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.praha6.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

MŠ Červený vrch ve Vokovicích, Praha 6
Spisové číslo: 07/19/SON
II.1.2)Hlavní kód CPV
71221000
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže je vymezit oplocený areál MŠ o rozloze přibližně 3 000 m2, navrhnout na něm 4 třídní mateřskou školu, včetně související zahrady a vyřešit návaznosti na vymezené části areálu ZŠ Červený vrch. Součástí předmětu soutěže je ideový návrh úprav navazující vymezené části území areálu ZŠ Červený vrch.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

Autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr. Podrobně viz soutěžní podmínky.
Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) celková urbanistická koncepce včetně širších vztahů a začlenění objektu do urbanistické koncepce areálu ZŠ;
b) architektonické řešení objektu a zahrady;
c) provozní a funkční řešení objektu a zahrady, ekonomická přiměřenost návrhu a energetická koncepce.
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 06/01/2020
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

První cena se stanovuje ve výši 230 000 CZK (slovy: dvě stě třicet tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 140 000 CZK (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých). Třetí cena se stanovuje ve výši 90 000 CZK (slovy: devadesát tisíc korun českých). Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 40 000 CZK (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10 000 CZK budou podle § 36 odst. 2 písm.1) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň 15 %, která bude zadavatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně. Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové závislí: Mgr. Jakub Stárek, statutární místostarosta MČ Praha
Řádní členové závislí: Ing. Marie Kubíková, radní MČ Praha 6
Řádní členové závislí: Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR MČ Praha 6
Řádní členové nezávislí: doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Řádní členové nezávislí: doc. Ing. arch. Luboš Pata
Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Ondřej Tuček
Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Petr Vávra
Náhradníci závislí: Ing. arch. Eva Smutná, radní MČ Praha 6
Náhradníci závislí: Ing. arch. Bohumil Beránek, OÚR MČ Praha 6
Náhradníci nezávislí: Ing. arch. David Mareš
Náhradníci nezávislí: Ing. arch. Jitka Hofmeisterová
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/10/2019
Städte

Berlin2 AuslobungenSiegen2 AuslobungenWien2 AuslobungenLugano (Schweiz)2 Auslobungen


Suche