Gareth Hoskins Architects und Snøhetta, V&A Museum, Dundee

Bild 4/4

Gareth Hoskins Architects und Snøhetta