Ein 3.Preis: Romina Grillo, Liviu Vasiu, Vasiliki Papadimitriou, Laura Brixel, Zürich

Bild 3/52

Ein 3.Preis: Romina Grillo, Liviu Vasiu, Vasiliki Papadimitriou, Laura Brixel, Zürich