1. Preis: W+V Architekten, Leipzig

Bild 1/31

1. Preis: W+V Architekten, Leipzig

21583011