Kazuyo Sejima, Sumida Hokusai Museum, Tokio

Bild 2/8

Kazuyo Sejima, Sumida Hokusai Museum, Tokio

Bild: Christian Schittich