Umbau von ZAV in Teheran

Bild 30/30

Bild: ZAV Architects