Tomas Saraceno, Flying Plaza, Work Journal, Entwurf, Architektur, Kunst

Bild 14/14