Mecanoo Architecten, Wei-Wu-Ying Center for the Arts, Kaohsiung, Taiwan

Bild 3/8