Theaster Gates. Foto: Sara Pooley.

Bild 3/3

Theaster Gates. Foto: Sara Pooley.

Bild: Sara Pooley