Pritzker-Preis 2013, Toyo Ito

Bild 1/20

Toyo Ito

Bild: Yoshiaki Tsutsui