Beiler François Fritsch, Luxtram, Luxemburg Kirchberg, Pfaffenthal-Kirchberg, Funicular, Straßenbahn

Bild 1/35

Der vom Luxemburger Büro Beiler François Fritsch geplante Bahnhof Pfaffenthal-Kirchberg mit integriertem Funicular liegt unterhalb der „Roten Brücke“.

Bild: Andrés Lejona

30619680