Pavillon von Kawahara Krause in Hamburg

Bild 3/27

Bild: Kawahara Krause