Bauhausbühne: Formentanz (Tänzer: Oskar Schlemmer, Werner Siedhoff, Walter Kaminsky), Choreografie: Oskar Schlemmer. Foto: Erich Consemüller, 1927. Bauhaus-Archiv Berlin / © Stephan Consemüller

Bild 2/10

Bauhausbühne: Formentanz (Tänzer: Oskar Schlemmer, Werner Siedhoff, Walter Kaminsky), Choreografie: Oskar Schlemmer. Foto: Erich Consemüller, 1927. Bauhaus-Archiv Berlin / © Stephan Consemüller