Shinoharas House in White von 1966

Bild 1/10

Shinoharas House in White von 1966

Bild: Quart Verlag