Theaster Gates

Bild 1/3

Theaster Gates

Bild: Sara Pooley © Theaster Gates