Ausgangssituation

Bild 15/15

Ausgangssituation

Bild: Schoyerer Architekten_SYRA