Zaryadye Park in Moskau, Diller Scofidio + Renfro

Bild 1/10

Zaryadye Park in Moskau, Diller Scofidio + Renfro

Bild: Alexey Naroditskiy