3. Preis: Atelier Kempe Thill (Rotterdam)

Bild 13/13

3. Preis: Atelier Kempe Thill (Rotterdam)