Wuyishan Bamboo Raft Factory in Xingcun Village, Fujian Province, Hua Li (Trace Architecture Office)

Bild 2/27

Wuyishan Bamboo Raft Factory in Xingcun Village, Fujian Province, Hua Li (Trace Architecture Office)

Bild: Su Shengliang