Ein 2. Preis: Entwurf von Hadi Teherani Architects (Hamburg)

Bild 43/43

Ein 2. Preis: Entwurf von Hadi Teherani Architects (Hamburg)

Bild: Hadi Teherani Architects