Haus Peng, Taichung, Taiwan (behet bondzio lin)

Bild 3/3

Haus Peng, Taichung, Taiwan (behet bondzio lin)