Rekonstruktion des Hafentempels in Xanten; © Steffen Schmitz (Carschten) / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Bild 2/7

Rekonstruktion des Hafentempels in Xanten; © Steffen Schmitz (Carschten) / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Bild: © Steffen Schmitz (Carschten) / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons